HOG Bouw en Ruimte

HOG Bouw en Ruimte

Netwerk van leidinggevende vertegenwoordigers uit alle hogescholen in Nederland met opleidingen in het kennisdomein Built Environment.

Ontstaan

De HOG Bouw & Ruimte is opgericht op aangeven van de toemalige HBO Raad (nu Vereniging van Hogescholen) als netwerk van leidinggevende vertegenwoordigers uit alle hogescholen in Nederland met opleidingen in het kennisdomein Built Environment. De HOG is op landelijk niveau hét aanspreekpunt van het hoger beroepsonderwijs voor alle partijen die in of met dit kennisdomein werken, zoals werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, politieke organisaties, brancheorganisaties,marktpartijen en onderzoeksinstituten.


Ambitie

De Hoger Onderwijs Groep heeft duidelijke ambities geformuleerd. De aangesloten hogescholen hebben zich daar unaniem aan verbonden.

Slim onderwijs

De HOG wil het onderwijs slimmer maken. Opleidingen moeten maatschappelijk relevant zijn en leiden tot een goede fit met marktpartijen. De aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk dient goed, soepel en vanzelfsprekend zijn. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar vakinhoudelijke aspecten, maar ook bijvoorbeeld naar demografische ontwikkelingen en belangrijke maatschappelijke trends. Door op micro en macro niveau te zorgen voor een goede afstemming werkt de HOG aan opleidingen die de markt niet volgen, maar mee voorop lopen. De HOG schept hiervoor de voorwaarden en brengt partijen bij elkaar. Ze faciliteert en waar nodig neemt ze de regie.

Innovatief onderwijs door onderzoek

De HOG wil de komende jaren een centrale rol spelen in de ontwikkeling van een goed onderzoeksprogramma voor toegepaste wetenschap. Hiertoe werkt zij aan het verzamelen en verspreiden van alle gegevens die partijen nodig hebben om elkaar te vinden. Hiervoor is onder meer een database ingericht die als who’s who in het kennisdomein van de Gebouwde Omgeving geraadpleegd kan worden. Ook is een lectoratenatlas ontwikkeld.

Daarnaast wil de HOG (toekomstige) gaten in de kennis in kaart brengen. Nieuwe ontwikkelingen roepen nieuwe kennisvragen op. De HOG wil deze vragen signaleren en uitzetten bij de hogescholen zodat het onderwijs een adequaat antwoord kan formuleren. Door bestaande kennis (bijvoorbeeld bij lectoraten) beter onder de aandacht te brengen of te bundelen of, indien nodig, door nieuw onderzoek te initiëren in een project of pilot. Zo kan het hoger beroepsonderwijs als geheel landelijk voorzien in de behoefte aan toegepaste wetenschap. De HOG kruipt hiermee dan ook in de rol als informatiemakelaar.

Bekijk onze strategische agenda


Organisatie

Bestuur & Commissies HOG Bouw en Ruimte

De HOG Bouw & Ruimte wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur van de Stichtingsraad. In de Stichtingsraad zijn alle hogescholen vertegenwoordigd die een opleiding in het kennisdomein Built Environment verzorgen. Het kennisdomein omvat de volgende opleidingen:

  • Bouwkunde
  • Civiele Techniek
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Built Environment
  • Watermanagement
  • Archeologie

Download het bbe bachelor boekje